ReadyPlanet.com
dot
dot dot
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    ฝ่ายอำนวยการฝ่ายอำนวยการ
 •  งานธุรการ/งานสารบรรณทั่วไป
 •  งานแผนงานและงานโครงการ
 •  งานบุคลากรของกองการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดฯ
 •  งานเงินเดือนและสวัสดิการของข้าราชการของโรงเรียนในสังกัดฯ
 •  งานจัดซื้อ จัดจ้างของกองการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดฯ
 •  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 •  งานประชาสัมพันธ์
 •  งานพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดฯ
 •  งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 •  งานข้อมูลสารสนเทศและงานข่าวสารต่าง ๆ ของกองการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดฯ
 •  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ควบคุม ดูแล และสนับสนุนการบริการ จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- พิจารณาจัดตั้งและยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
- สนับสนุนส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา
- จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
 งานแผนและวิชาการ
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา
- ศึกษางานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
 งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
- นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฐมวัย
- ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
- ประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 งานการศึกษาพิเศษ(กรณีถ่ายโอนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ)
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุนการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาในสังกัด
- ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- สนับสนุนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 •  งานส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
 •  งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 •  งานส่งเสริมห้องสมุดประชาชน
 •  งานสืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
 •  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
 •  งานส่งเสริมและทำนุบำรุงการพระศาสนา
 •  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 •  งานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 •  งานจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 •  งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมในส่วนที่รับผิดชอบ
 •  งานบริหารสนามกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 •  งานศูนย์เยาวชน-ลานกีฬาและสนามกีฬา
 •  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
 •  งานประสานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม กีฬาและนันทนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนระดับจังหวัด ระดับประเทศ และนานาชาติ
 •  งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •  งานบริหารการกีฬา และนันทนาการในระดับต่าง ๆ
 •  งานข้อมูล สถิติ การกีฬาในระดับต่าง ๆ
 •  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]Home
ประวิติความเป็นมา
รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ปทุมธานี
ติดต่อ อบจ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
Facebook
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
ไทยโพสต์
คมชัดลึก
บ้านเมือง
แนวหน้า
สยามกีฬา
เดอะเนชั่น
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
Webmaster
User Log In
dot
ลิงค์หน่วยงานาราชการ
dot


กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดป่างิ้ว
โรงเรียนสามโคกCopyright © 2016 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ที่อยู่ :  50 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบล :  บ้านฉาง อำเภอ : เมืองปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี      รหัสไปรษณีย์ : 12000
เบอร์โทร :  0-2975-8940 - 8     
อีเมล : info@pathumpao.go.th
เว็บไซต์ : www.pathumpao.go.th

 

Design by AmWebShop.com