ReadyPlanet.com
dot
dot dot
เดือนมกราคม 2560


โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) จำนวน 500,000 ตัว
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานสภานักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสามโคก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองซอยที่ ๖ ตะวันออก ๑๒ (ซอยมาลี) ตำบลคลองหกเชื่อมต่อตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางพูน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำที่ ๖ ซ้าย ตำบลคลองสี่เชื่อมต่อตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางด่วน (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี article
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองทางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว ๓๒ แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่นและระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ จำนวน ๑ เครื่อง
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมสุข 10 ม.1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๘ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๙ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ต่อจากโครงการเดิม) บริเวณถนนคชสาร ๑ ชุมชน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานร ประจำปี ๒๕๖๐
จัดซื้อของขวัญ มอบให้เด็กที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานร ประจำปี ๒๕๖๐
จ้างจัดหาอุปกรณ์ เครื่องเล่นสำหรับเด็ก จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนด ๑๐ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า ตามรายละเอียดคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๒)
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนสามโคก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามรายละเอียดคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ คัน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดจันทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายเลียบคลองระบายน้ำที่ ๕ (ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๑๖ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำสี่ซ้าย หมู่ที่ ๒-๑ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บ.บ่อน้ำเชี่ยว-บ.บ้านปลายคลอง (อบจ.ปท.๒๐๐๘) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบคลองระบายน้ำที่ ๕ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) จำนวน 500,000 ตัว (1)
จ้างเหมาจัดหาเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน พร้อมเครื่องปั่นไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุม
จัดซื้อน้ำดื่ม (ขวด) ความจุ 350 มิลลิลิตร จำนวน 6,300 โหล เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ จังหวัดปทุมธานี
ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]Home
ประวิติความเป็นมา
รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ปทุมธานี
ติดต่อ อบจ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
Facebook
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
ไทยโพสต์
คมชัดลึก
บ้านเมือง
แนวหน้า
สยามกีฬา
เดอะเนชั่น
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
Webmaster
User Log In
dot
ลิงค์หน่วยงานาราชการ
dot


กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดป่างิ้ว
โรงเรียนสามโคกCopyright © 2016 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ที่อยู่ :  50 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบล :  บ้านฉาง อำเภอ : เมืองปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี      รหัสไปรษณีย์ : 12000
เบอร์โทร :  0-2975-8940 - 8     
อีเมล : info@pathumpao.go.th
เว็บไซต์ : www.pathumpao.go.th

 

Design by AmWebShop.com