ReadyPlanet.com
dot
dot dot
เดือนมิถุนายน 2560


จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์สำนักงานและวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานประดิษฐ์ จำนวน 63 รายการ เพื่อใช้ในค่ายและกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ภาคกลาง
โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี article
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ สำหรับลูกเสือ, เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา และวิทยากร ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 ภาคกลาง article
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ภาคกลาง article
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 ภาคกลาง article
จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับลูกเสือเนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ภาคกลาง article
จ้างเหมาจัดหาการแสดงพิธีเปิด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ภาคกลาง article
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 150 คน รวม 750 คน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพในด้านต่างๆ ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี article
จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ทุกกิจกรรม,ค่ายย่อย,กองอำนวยการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ภาคกลาง article
จ้างเหมาจัดทำหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพในด้านต่างๆ ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี article
จ้างเหมาติดตั้งเวที เครื่องขยายเสียง และเครื่องปั่นไฟ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ภาคกลาง article
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ภาคกลาง article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสี่ ตะวันออกำ 11 (เปี่ยมใย) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี article
สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศสองชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน/รุ่นละ 2 วัน รวม 11 รุ่น เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพในด้านๆ ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี article
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการฝึกซ้อมและประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 185 รายการเพื่อใช้ในโครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น (ระดับภาค) ประจำปี 2560 article
ขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ ที่หมดสภาพการใช้งาน ของโรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 23 รายการ article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยกำนันยุ้ย)พร้อมเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และอาคารสถานที่อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินหรืออยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่สาธารณะศาลพ่อเนตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 จำนวน 78 รายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ตามโครงการบ้านมั่นคง ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวีซอยอุ่นสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนพริกไทยเชื่อมต่อตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลองระบายน้ำที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านบ่อน้ำเชี่ยว-บ้านปลายคลอง (อบจ.ปท.๒๐๐๘) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายเส้นทางลัดหมู่ที่ ๑-๖ (ซอยมัสยิดนูรุ้ล) ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
การขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ ที่หมดสภาพการใช้งาน ของกองช่าง จำนวน ๒๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด
โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนสามโคก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองส่งน้ำที่ ๙ ซ้าย บริเวณหมู่ที่ ๙ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองส่งน้ำที่ ๙ ซ้าย บริเวณปากซอยเทพกุญชร ๑๓/๑ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]Home
ประวิติความเป็นมา
รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ปทุมธานี
ติดต่อ อบจ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
Facebook
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
ไทยโพสต์
คมชัดลึก
บ้านเมือง
แนวหน้า
สยามกีฬา
เดอะเนชั่น
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
Webmaster
User Log In
dot
ลิงค์หน่วยงานาราชการ
dot


กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดป่างิ้ว
โรงเรียนสามโคกCopyright © 2016 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ที่อยู่ :  50 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบล :  บ้านฉาง อำเภอ : เมืองปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี      รหัสไปรษณีย์ : 12000
เบอร์โทร :  0-2975-8940 - 8     
อีเมล : info@pathumpao.go.th
เว็บไซต์ : www.pathumpao.go.th

 

Design by AmWebShop.com